By Adamu Abubakar

Daga Malamanmu

DARASI DAGA RAYUWAN UWA DA DANTA Al-fudhail Bn ‘Iyaadh, Rahimahullah, ya ce: Na koyi Darasi daga rayuwar karamin yaro. Wata…